Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl is naast het winkelconcept gestart met verkoop via internet onder de naam www.outdooradventurestore.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van www.outdooradventurestore.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
3.2 Een aantal van de producten kan worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd heeft.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 Verzendkosten dienen te allen tijde te worden voldaan ook als de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug Garantie. De klant is tevens gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Dit kan ook door het product af te leveren bij OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl
4.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
4.4 OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering.
5.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven in de bevestiging email. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings/bestel)voorwaarden worden gesteld.
5.3 De klant geeft OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.4 OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl is gerechtigd de incasso van haar vordering uit handen te geven. De klant is in dat geval buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incasso tarief Rapport Voorwerk II .
5.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl

Artikel 6. Levering
6.1 OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling af te leveren in Nederland. Hiertoe is OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl echter niet verplicht.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl kan worden toegerekend.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk veertien (14) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding
6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzendingen zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl.
6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
8.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
8.4 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Persoonsgegevens
9.1 OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
9.2 De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Conformiteit
OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11. Bedenktijd
11.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl hanteert een 7 dagen Niet Goed / Geld Terug garantie.
11.2 In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl retourneren. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
11.3 Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl het reeds betaalde bedrag minus de verzend kosten binnen dertig dagen aan de klant terug betalen.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl, dan wel tussen OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl, is OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl.

Artikel 13. Overmacht
OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Diversen
15.1 Indien u uw bestelling laat verzenden en deze niet accepteert bij aflevering, blijft OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl een vordering behouden ter grootte van de gemaakte verzendkosten.
15.2 De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl.
15.3 De door OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl geleverde producten kunnen afwijken van de weergeven afbeeldingen.
15.4 OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl is bevoegd om bij de uit voering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze servicedesk.
15.5 Klachten worden alleen in behandeling genomen indien er een origineel koopbewijs overlegd kan worden.

Gegevens OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl :
Naam : OutdoorAdventurestore.nl / K2adventurestore.nl
Correspondentie adres : Noordstraat 19 - 4531 GA - Terneuzen - Nederland
Telefoon : 0031-115-690013 van 11.00 tot 17.00 uur.
E-mailadres: info@outdooradventurestore.nl